โครงการเศรษฐสาร


วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ
ภัยแล้งซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจ
การตกเขียวทางการเมือง เรื่องจริงหรืออิงนิยาย
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกในสหรัฐอเมริกากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายเพื่อความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
ภาษีสิ่งแวดล้อมและ Double Dividend Hypothesis
อี-ภิบาล เส้นทางใหม่แห่งการพัฒนาประเทศ
กองทุนชุมชน 4,800 ล้านบาทสำหรับชาวชนบท เทียบกับ 800,000 ล้านบาทสำหรับชาวเมือง
กุ้งกู้ชาติ
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ
(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)